د افغان د انرژي معلوماتي مرکز موخه

په افغانستان کې د افغان انرژۍ معلوماتي مرکز موخه تر ټولو دقیق، اعتباري او د انرژۍ بې طرفه احصایوي معلوماتو، نورو معلوماتو، او تحلیل خپرونکی او مرکزي ساتنځای دی.<
بشپړ متن ...

د افغانستان د انرژي سیناریو

د افغانستان برېښنا شرکت د انرژۍ راټيټېدل


بشپړ متن ...

د افغانستان د برېښنا شرکت د پېردونکو پرمختګ


بشپړ متن ...

اټکل شوې وارداتي انرژي ۱۳۹۴


بشپړ متن ...

تازه

د افغانستان برېښنا شرکت نوي مشر د برېښنا ډېرولو ژمنه وکړه

بشپړ متن ...

د افغانستان برېښنا شرکت متحده عربي اماراتو کې د کندهار لمریزی برېښنا پروژې لپاره وړاندیز مخکې غونډه ترتیب کړه

بشپړ متن ...

د افغانستان د انرژۍ سکتور روښانه راتلونکې لري

بشپړ متن ...